τέλος\ ποιέω


τέλος\ ποιέω
оканчиваю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.